GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Správce údajů

Advokátní kancelář Mgr. Jiřiny Svojanovské, advokátky ČAK 10471, IČ: 71331280, se sídlem Brno, Šilingrovo nám. 257/3, PSČ: 60200, telefon: +420 542 216 189, email: info@svojanovska.cz, ID schránky: z4sf87b

Kategorie zpracovávaných údajů

 • identifikační a kontaktní údaje vztahující se k našim smluvním partnerům: titul, jméno, příjmení; pracovní pozice u smluvního partnera; telefonní číslo, e-mailová adresa; údaje vyplývající ze smlouvy
 • osobní a citlivé údaje klientů: titul, jméno, příjmení; trvalé nebo jiné bydliště, doručovací adresa; rodinný stav, informace o rodinné domácnosti; datum narození (věk), místo narození; státní občanství; pohlaví, rodné číslo, příp. jiný národní identifikátor; údaje vyplývající z předložených dokladů; telefonní číslo, e-mailová adresa; údaje vyplývající z účastnické smlouvy; způsob financování a úhrady, bankovní spojení; zdroj a původ finančních prostředků a majetku; údaje vyplývající z pracovních úrazů anebo nemocí z povolání zaměstnanců klientů; údaje o odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců klientů; u podnikajících fyzických osob: název, sídlo, identifikační číslo

Právní základ zpracování a účely zpracování

 • uzavření a plnění smlouvy, jejíž jsme smluvní stranou
 • splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, zejména pak poskytování právních služeb v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
 • naše převážně oprávněné zájmy, kdy tyto jsou odůvodněny především:
  • zájmem o navázání smluvní spolupráce
  • předsmluvní komunikací a příp. nároky vyplývajícími z předsmluvní odpovědnosti
  • zájmem o budoucí obnovení jednání o navázání smluvní spolupráce
  • pro účely naší daňové evidence a kontroly
  • opatřeními pro další rozvoj našich služeb
  • optimalizací postupů pro analýzu našich potřeb
  • uplatňování právních nároků a obhajoba v případě právních sporů
  • ověřováním bezpečnosti
  • komunikací mezi účastníky smluvního vztahu
 • pokud zákon vyžaduje souhlas subjektu údajů se zpracováním, o tento jej vždy předem požádáme

Komu mohou být údaje poskytnuty

 • poskytovatelům služeb IT anebo informačních systémů
 • poskytovatelům externích účetních služeb
 • osobám, které pro nás na základě pověření zajišťují plnění našich smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracujeme při plnění předmětu smlouvy nebo při realizaci předmětu svého podnikání (tj. daňoví poradci, auditoři apod.)
 • orgánům státní správy, soudům či orgánům činným v trestním řízení
 • osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu nutnou pro splnění účelu, za kterým byly osobní údaje shromážděny.

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí

Osobní údaje můžou pocházet přímo od subjektu údajů, jehož osobní údaje zpracováváme, dále z veřejných rejstříků anebo z jiných zdrojů (např. webových stránek).

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Neprovádíme systematické anebo rozsáhlé zpracovávání osobních údajů. Rovněž neprovádíme automatizované individuální rozhodování s právními či obdobnými účinky, vč. profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR.

Práva subjektů údajů na ochranu osobních údajů

právo na informace a přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR); právo na opravu, příp. doplnění osobních údajů (čl. 16 GDPR); právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR); právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci údajů (čl. 20 GDPR); právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR); právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR); právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů – platí pro ČR; právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, vč. profilování (čl. 22 GDPR).

Pokud nám subjekt údajů udělil svůj souhlas, může jej kdykoliv odvolat písemně na naší adrese anebo emailem na info@svojanovska.cz (a to zcela anebo částečně) - tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, jejich poskytnutí je zcela dobrovolné; pokud nám tedy své osobní údaje subjekt údajů neposkytne, neutrpí žádnou právní újmu, nebude však moci využívat našich služeb. Jinak je zpracování osobních údajů možné pouze na základě zákonného anebo smluvního požadavku (např. pokud je osobní údaje nutné uvést do smlouvy).

Má-li subjekt údajů jakékoliv dotazy související se zpracováváním osobních údajů či šetřeným bezpečnostním incidentem, může se na nás obrátit telefonicky na čísle +420 542 216 189 anebo emailem na info@svojanovska.cz.