SLUŽBY

Poskytované právní služby

Zde uvádíme oblasti práva, pro které nás naši klienti nejčastěji vyhledávají a na které se specializujeme. Pokud nenaleznete popis právní služby, kterou hledáte, prosím kontaktujte nás.

Právo duševního vlastnictví a autorské právo

 • ochranné známky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory
 • ochrana know-how, obchodního tajemství a důvěrných informací
 • ochrana obchodních označení, včetně domén
 • poradenství ve všech věcech autorského práva, včetně software a databází
 • licenční smlouvy, smlouvy o užití společného díla, franchisingové smlouvy, smlouvy o dílo
 • ochrana před jednáním v nekalé soutěži

IT právo

 • poradenství při vývoji, implementaci, licencování, agilním vývoji a užívání software a dalších IT produktů
 • internetové právo a doménová jména
 • licenční smlouvy, servisní smlouvy (SLA), obchodní podmínky, smlouvy o dílo
 • regulace elektronických komunikací

Ochrana osobních údajů

 • poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, GDPR
 • audity a revize stávající dokumentace, procesů a postupů uplatňovaných klienty
 • dokumentace (smlouvy o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, vnitřní směrnice) a návrh procesů pro řádné nakládání s osobními údaji

Nemovitosti a výstavba

 • smluvní převody nemovitostí (smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva)
 • prohlášení vlastníka budovy
 • věcná břemena (služebnosti), zástavní a předkupní právo
 • spoluvlastnictví (vypořádání)
 • zastoupení před katastrálním úřadem
 • nájemní, podnájemní a leasingové smlouvy
 • developerské projekty
 • smlouvy o dílo
 • bytová družstva
 • kompletní zajištění dokumentace případu pro realitní kanceláře, včetně AML a rezervačních smluv

Insolvence

 • poradenství k možnostem řešení hrozícího či existujícího úpadku klienta
 • insolvenční návrhy, přihlášky do insolvenčního řízení
 • zastoupení věřitelů ve všech stadiích insolvečního řízení

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, vnitřní směrnice, včetně ukončení pracovního poměru
 • pracovní doba a její rozvržení, pracovní podmínky, odpovědnost zaměstnanců
 • odměňování odstupné
 • agenturní zaměstnávání
 • ochrana před konkurenčním jednáním zaměstnanců, ochrana know-how, obchodního tajemství, důvěrných informací, autorských práv
 • smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů
 • smlouvy o ochraně důvěrných informací (NDA)

Řešení sporů

 • zastoupení klientů ve všech stadiích soudních a rozhodčích řízení, včetně přípravné fáze před zahájením soudního a rozhodčího řízení
 • poradenství při smírném řešení sporů
 • spolupráce při výkonu soudních a rozhodčích rozhodnutí (exekuce)

Smluvní právo, všeobecné právní poradenství

 • poradenství v širokém rozsahu dalších právních oblastí v rámci soukromých a obchodních vztahů (smlouva o zápůjčce, smlouva příkazní, kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, licenční smlouva, smlouva o přepravě, pojistná smlouva apod.)
 • vymáhání pohledávek, smlouva o postoupení pohledávky, ručitelský závazek, zajišťovací převod práva, zástavní smlouvy apod.
 • dědické řízení
 • náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení

Další služby

 • advokátní úschova (finanční prostředky, cenné papíry, listiny)
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • ověření podpisu