01.01.2021 | Ochrana práv duševního vlastnictví

Brexit a nová pravidla platnosti ochranných známek

Jak již nepochybně všichni víme, dne 31. 01. 2020 vystoupila Velká Británie z EU. V důsledku tohoto tzv. brexitu se otevřela řada otázek – mezi nimiž i to, zda ochranné známky, které byly v EU zapsány či jsou teprve přihlašovány, budou na území Velké Británie platit či nikoliv. Přechodné období, v průběhu kterého byl v zásadě zachován původní režim (včetně platnosti průmyslových práv EU), skončilo dne 31. 12. 2020. V tomto článku si zodpovíme nejčastější dotazy související právě s ne/platností ochranných známek ve Velké Británii po brexitu.

Mám zapsanou ochrannou známku EU. Bude ve Velké Británii platit i nadále?

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá – nebude. Po uplynutí přechodného období ztrácí zapsané ochranné známky EU pro území Velké Británie platnost. Vlastníci ochranných známek EU však o svá průmyslová práva ve Velké Británii nepřijdou; Úřad pro ochranu duševního vlastnictví Spojeného království (UKIPO) totiž vytvoří automaticky a bezplatně samostatnou „srovnatelnou“ ochrannou známku Spojeného království, která bude mít stejné právní postavení jako původní ochranná známka EU (vč. původního práva přednosti či data pro obnovu). Po 01. 01. 2021 tak bude vlastník disponovat nejen původní ochrannou známkou EU, ale (nově) i národní známkou platnou pro území Velké Británie (a to se stejným registračním číslem jako u původní ochranné známky EU, začínajícím „UK009“). Je nutné zdůraznit, že půjde skutečně o zcela nezávislou registrovanou ochrannou známku, se kterou může vlastník nakládat; po uplynutí doby platnosti ji tak bude muset i samostatně obnovit (vč. povinnosti uhradit správní poplatky u UKIPO). O „přepisu“ ochranné známky Spojeného království se nevydává žádné osvědčení; lze však o něj UKIPO (oproti zaplacení příslušného správního poplatku) požádat.

Byť lze očekávat, že naprostá většina vlastníků ochranných známek EU shora popsaný automatický „přepis“ do národní databáze UKIPO přivítá, pokud by přece jenom vlastník neměl o tuto možnost zájem, může využít mechanismu tzv. opt-out. Výsledkem je pak stav, jako by ochranná známka Spojeného království nebyla nikdy pro území Velké Británie zapsána.

Přihlásil/a jsem ochrannou známku EU, ale do 31. 12. 2020 ještě nebyla zapsána. Bude ochranná známka po jejím zápisu platit i ve Velké Británii?

Nikoliv. Nebude-li totiž přihláška ochranné známky EU do rejstříku EUIPO zapsána do konce přechodného období, od 01. 01. 2021 se bude příp. zápis této přihlášky vztahovat „pouze“ pro území zbývajících 27 členů EU. Má-li přihlašovatel ochranné známky EU zájem o zápis své přihlášky i pro území Velké Británie, musí podat novou (národní) přihlášku ochranné známky Spojeného království, která je odvozená od původní přihlášky ochranné známky EU. Nová přihláška si sice zachová stejné náležitosti (vč. data podání přihlášky, znění/vyobrazení či seznamu přihlašovaných výrobků a služeb), nicméně bude ze strany UKIPO posuzována, jako by byla podána napřímo (vč. povinnosti uhradit správní poplatky s podáním přihlášky spojené). O tento zápis je nutné požádat do 9 měsíců od konce přechodného období.

Chci si přihlásit ochrannou známku pro území Velké Británie. Jak mám postupovat?

Pokud nemáte bydliště nebo sídlo ve Velké Británii, každá nová přihláška ochranné známky bude vyžadovat zastoupení ve Velké Británii. Tato podmínka se vztahuje i na výše popsanou situaci, tj. podání (národní) přihlášky ochranné známky, která si nárokuje práva z přihlášky ochranné známky EU.

Jak je tedy zřejmé z výše uvedeného, nová pravidla pro ne/platnost ochranných známek ve Velké Británii po brexitu předpokládají, že si vlastníci budou svá práva hlídat; potřebujete-li poradit, jak vystoupení Velké Británie z EU ovlivní právě vaše průmyslová práva, neváhejte se na nás obrátit.